วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

กลุ่มงานในโรงพยาบาล

งานประกันสุขภาพ

ระบบเภสัชสนเทศหลวงพ่อเปิ่น

Smart - Hospital

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ

สถิติการเข้าชม

Poll สำรวจความคิดเห็น

ช่องทางหน่วยงานอื่นๆ

อัพเดทราคาน้ำมัน

ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     - รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  

     3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.2 ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด 

     3.1.4 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

  3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  

     3.2.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด 

     3.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

  3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  

     3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน ดาวน์โหลด 

     3.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลด 

     3.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

     3.3.5 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางดาวน์โหลด 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)  

     - วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการดาวน์โหลด 

     - วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด 

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงาน เดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน พ.ย.62ดาวน์โหลด 

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.62 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน พ.ย.62ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

     5.1 ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU)" ดาวน์โหลด 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     6.1 โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ "พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU)" ดาวน์โหลด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     9.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบประเมิน ITA ข้อ EB 9 ดาวน์โหลด 


ความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

     14.1 โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

     16.1 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด   

     16.2 ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 


ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     17.1 ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA ดาวน์โหลด 

     17.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 

     17.3 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17 ดาวน์โหลด


วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     18.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18 ดาวน์โหลด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

     19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ ดาวน์โหลด 

     19.2 การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน ดาวน์โหลด 

     19.3.1 แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด 

     19.3.2 กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด 

     19.4 ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม "ตำรวจบ้าน" ดาวน์โหลด 

     19.5 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     21.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21 ดาวน์โหลด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่


ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด


คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25 ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     26.1 คู่มือมาตรการปฏิบัติงาน เอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด