วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

IMC โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

ระบบต่างๆของโรงพยาบาล

ระบบเภสัชสนเทศหลวงพ่อเปิ่น

Smart - Hospital

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ

สถิติการเข้าชม

Poll สำรวจความคิดเห็น

ช่องทางหน่วยงานอื่นๆ

อัพเดทราคาน้ำมัน

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2563ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการอนุญาตให้นำรายงานผลการวิเคราะห์ฯ ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     - รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

  3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  

     3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.2 ร่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด 

     3.1.4 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

  3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  

     3.2.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด 

     3.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

  3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  

     3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน ดาวน์โหลด 

     3.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     3.3.3 หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนดาวน์โหลด 

     3.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

     3.3.5 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่มีการนำผลการบังคับใช้ตามแนวทางดาวน์โหลด 

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     มีหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ)  

     - วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 โครงการดาวน์โหลด 

     - วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลด 

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด 

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงาน เดือน ต.ค.62 ดาวน์โหลด 

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน พ.ย.62ดาวน์โหลด 

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน พ.ย.62 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน พ.ย.62ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ธ.ค.62 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ธ.ค.62 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน ธ.ค.62ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ม.ค.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ม.ค.63 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน ม.ค.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ก.พ.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ก.พ.63 ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน ก.พ.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน มี.ค.63  ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน มี.ค.63  ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน มี.ค.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน เม.ย.63    ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน เม.ย.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน พ.ค.63  ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน มิ.ย.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน มิ.ย.63  ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน มิ.ย.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ก.ค.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ก.ค.63  ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน ก.ค.63 ดาวน์โหลด

     - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ เดือน ส.ค.63 ดาวน์โหลด

     - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) ในรอบเดือน ส.ค.63  ดาวน์โหลด

     - แบบฟอร์มขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานเดือน ส.ค.63 ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

     5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด 

     5.2 โครงการดาวน์โหลด 

     5.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือกดาวน์โหลด 

     5.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติมดาวน์โหลด 

     5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่องทางอื่นดาวน์โหลด 

     5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด

     6.2 โครงการ ดาวน์โหลด

     6.3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก ดาวน์โหลด

     6.4 แผนงาน/โครงกาตามภารกิจหลักที่เลือก ดาวน์โหลด

     6.5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

     6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด

     7.2 โครงการ ดาวน์โหลด

     7.3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกการประชุม หรือออกไปดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกประชุมหรือออกดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่ ดาวน์โหลด

     7.4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

     7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web sit หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

     8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ดาวน์โหลด 

     8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3 ดาวน์โหลด 

     8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 

     8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

     9.1 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS ที่แสดงการเปิดเผยของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ตามข้อ 1)ถึงข้อ9)

          1) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

                      1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

                      1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด 

                      1.3 โครงสร้างหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

                      1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด 

                      1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด 

                      1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด 

                      1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 

                      1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด 

                      1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด 

                      1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด 

                      1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด 

          2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOPH INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : MOPH ITA 631) ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ดาวน์โหลด 

          3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) ดาวน์โหลด 

          4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

          5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 

          6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด 

          7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

                      7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา ดาวน์โหลด 

                      7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดาวน์โหลด 

                      7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ดาวน์โหลด 

                      7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด 

                      7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลด 

          8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด 

          9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 

     9.2 หลักฐานข้อ 1) ถึงข้อ 9) จะต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยกเว้นภาพตามข้อ 1.10


ดัชนีความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

     10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     10.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     10.3 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9) ดาวน์โหลด 

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

     11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด 

     11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด 

     11.3 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9) ดาวน์โหลด 

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

     12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     12.3 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9) ดาวน์โหลด 


ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     13.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด 

     13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4 ดาวน์โหลด 

     13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร ดาวน์โหลด 

     13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด 

     13.6 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS ดาวน์โหลด 

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

     14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ (ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1 ไม่คำนึงถึงคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน และรอบที่2 กรณีที่หน่วยงานดำเนินการแล้วเสร็จ) ดาวน์โหลด

     14.3 ภาพถ่ายประกอบ ดาวน์โหลด

     14.4 หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ดาวน์โหลด

     15.3 ภาพถ่ายประกอบ ดาวน์โหลด

     15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

     16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ ดาวน์โหลด   

     16.2 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม ดาวน์โหลด   

     16.3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดาวน์โหลด   

     16.4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน ดาวน์โหลด   

     16.5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน ดาวน์โหลด   

     16.6 ถ้ามีระบบการตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง ดาวน์โหลด   

     16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด   

     16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด   


ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด 

     17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ดาวน์โหลด 

     17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด

     17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ดาวน์โหลด

     17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด


ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     18.2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลด

     18.3 มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดาวน์โหลด

     18.4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดาวน์โหลด

     18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

     19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส ดาวน์โหลด 

    19.2 การรวมกลุ่ม มีการกำหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงาน ที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน ดาวน์โหลด 

   19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ดาวน์โหลด 

    19.4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ดาวน์โหลด 

    19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     20.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     20.2 สรุปผลรายงานการประชุมฯ ดาวน์โหลด 

     20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     20.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

     20.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20 ดาวน์โหลด

     21.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด

     21.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

     22.1 หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     22.3 ภาพถ่ายประกอบ ดาวน์โหลด

     22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด


ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

     23.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบ ในข้อ 1) ถึงข้อ 4) ดาวน์โหลด

     23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

     23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตละประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

     24.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

          24.1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือไตรมาสที่2และไตรมาสที่4 ดาวน์โหลด

          24.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          24.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

     24.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

          24.2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผลฯ (แบบฟอร์มที่2 และแบบฟอร์มที่ 3)และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดทุกประการ ดาวน์โหลด

          24.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          24.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

          24.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS ดาวน์โหลด


ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ดาวน์โหลด

     25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          25.2.1 วิธีการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

          25.2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

          25.2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลด

     25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง ดาวน์โหลด

     25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ดาวน์โหลด

     25.5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

     25.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

     26.1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ ประชาชน ประกอบด้วย

          26.1.1 ประเภทงานบริการ ดาวน์โหลด

          26.1.2 ขั้นตอน ดาวน์โหลด

          26.1.3 ระยะเวลาที่ใช้ ดาวน์โหลด

     26.2 ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี) ดาวน์โหลด

     26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด