วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 17/10/2559)
คลิ๊ก
         
2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 27/10/2559)
คลิ๊ก
         
3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (วันที่ 11/09/2560)
คลิ๊ก
         
4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 18/09/2560)
คลิ๊ก
         
5
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 19/09/2560)
คลิ๊ก
         
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วันที่ 21/09/2560)
คลิ๊ก
         
7
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้า โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
9
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 29/09/2560)
คลิ๊ก
         
11
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (วันที่ 20/10/2560)
คลิ๊ก
         
12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (วันที่ 09/11/2560)
คลิ๊ก
         
13
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (วันที่ 13/11/2560)
คลิ๊ก
         
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 16/11/2560)
คลิ๊ก
         
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 13/12/2560)
คลิ๊ก
         
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 13/12/2560)
คลิ๊ก
         
17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 20/12/2560)
คลิ๊ก
         
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 05/01/2561)
คลิ๊ก
         
19
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมโรงจอดรถสำหรับผู้พิการ (วันที่ 05/01/2561)
คลิ๊ก
         
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม (วันที่ 17/01/2561)
คลิ๊ก
         
21
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (วันที่ 23/02/2561)
คลิ๊ก
         
22
ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ (วันที่ 28/02/2561)
คลิ๊ก
         
23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
29
ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 29/03/2561)
คลิ๊ก
         
30
บันทึกข้อความผลประโยชน์ทับซ้อน (วันที่ 29/03/2561)
คลิ๊ก