วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 17/10/2559)
คลิ๊ก
         
2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 27/10/2559)
คลิ๊ก
         
3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 (วันที่ 11/09/2560)
คลิ๊ก
         
4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 18/09/2560)
คลิ๊ก
         
5
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 19/09/2560)
คลิ๊ก
         
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วันที่ 21/09/2560)
คลิ๊ก
         
7
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้า โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
9
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 27/09/2560)
คลิ๊ก
         
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 29/09/2560)
คลิ๊ก
         
11
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (วันที่ 20/10/2560)
คลิ๊ก
         
12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (วันที่ 09/11/2560)
คลิ๊ก
         
13
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (วันที่ 13/11/2560)
คลิ๊ก
         
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 16/11/2560)
คลิ๊ก
         
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 13/12/2560)
คลิ๊ก
         
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 13/12/2560)
คลิ๊ก
         
17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (วันที่ 20/12/2560)
คลิ๊ก
         
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 05/01/2561)
คลิ๊ก
         
19
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมโรงจอดรถสำหรับผู้พิการ (วันที่ 05/01/2561)
คลิ๊ก
         
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม (วันที่ 17/01/2561)
คลิ๊ก
         
21
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (วันที่ 23/02/2561)
คลิ๊ก
         
22
ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ (วันที่ 28/02/2561)
คลิ๊ก
         
23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (วันที่ 22/03/2561)
คลิ๊ก
         
29
ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 29/03/2561)
คลิ๊ก
         
30
บันทึกข้อความผลประโยชน์ทับซ้อน (วันที่ 29/03/2561)
คลิ๊ก
         
31
ขออนุญาติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 10/12/2561)
คลิ๊ก
         
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
33
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาตคม 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
35
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
36
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
37
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
39
ขออนุญาติอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
40
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 28/12/2561)
คลิ๊ก
         
41
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 (วันที่ 31/01/2562)
คลิ๊ก
         
42
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 28/02/2562)
คลิ๊ก
         
43
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 02/04/2562)
คลิ๊ก
         
44
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง (วันที่ 14/05/2562)
คลิ๊ก
         
45
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 14/05/2562)
คลิ๊ก
         
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอะวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (วันที่ 23/05/2562)
คลิ๊ก
         
47
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 10/07/2562)
คลิ๊ก
         
48
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 10/07/2562)
คลิ๊ก
         
49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในสามัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (วันที่ 23/07/2562)
คลิ๊ก
         
50
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 27/07/2562)
คลิ๊ก
         
51
ประกาศ ประกวดราคา (วันที่ 02/08/2562)
คลิ๊ก
         
52
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกายฯ (วันที่ 07/08/2562)
คลิ๊ก
         
53
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Oxygen pipeline ในหอผู้ป่วยในสามัญ พิเศษ และห้องจ่ายแก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 15/08/2562)
คลิ๊ก
         
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (วันที่ 19/08/2562)
คลิ๊ก
         
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (วันที่ 02/09/2562)
คลิ๊ก
         
56
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ (วันที่ 25/09/2562)
คลิ๊ก
         
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วันที่ 10/10/2562)
คลิ๊ก
         
58
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 11/11/2562)
คลิ๊ก
         
59
เอกสารประกวดราคาซื้อ (วันที่ 22/11/2562)
คลิ๊ก
         
60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (วันที่ 25/11/2562)
คลิ๊ก
         
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วันที่ 04/12/2562)
คลิ๊ก
         
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (วันที่ 06/12/2562)
คลิ๊ก
         
63
เอกสารประกวดราคาจ้าง (วันที่ 19/05/2563)
คลิ๊ก
         
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Oxygen Pipeline (วันที่ 12/06/2563)
คลิ๊ก
         
65
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
66
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
67
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มี.ค.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
68
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
69
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
70
แบบรายงาน สขร.1 เดือน เม.ย.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
71
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
72
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ค.63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
73
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ค63 (วันที่ 19/06/2563)
คลิ๊ก
         
74
ประกาศพัสดุ (วันที่ 25/06/2563)
คลิ๊ก
         
75
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (วันที่ 31/08/2563)
คลิ๊ก
         
76
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ (วันที่ 10/09/2563)
คลิ๊ก
         
77
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ (วันที่ 25/09/2563)
คลิ๊ก