วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คลิ๊ก
         
2
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.หลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก
         
3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
คลิ๊ก
         
4
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิ๊ก
         
5
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คลิ๊ก
         
6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิ๊ก
         
7
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
คลิ๊ก
         
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้า โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คลิ๊ก
         
9
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติงานจ้างจ้างเหมาบริการซักผ้าโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก
         
10
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิ๊ก
         
11
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
คลิ๊ก
         
12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
คลิ๊ก
         
13
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ
คลิ๊ก
         
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิ๊ก
         
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิ๊ก
         
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิ๊ก
         
17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คลิ๊ก
         
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คลิ๊ก
         
19
เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมโรงจอดรถสำหรับผู้พิการ
คลิ๊ก
         
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม
คลิ๊ก
         
21
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิ๊ก
         
22
ขอส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ
คลิ๊ก
         
23
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560
คลิ๊ก
         
24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
คลิ๊ก
         
25
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560
คลิ๊ก
         
26
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
คลิ๊ก
         
27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
คลิ๊ก
         
28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
คลิ๊ก
         
29
ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก
         
30
บันทึกข้อความผลประโยชน์ทับซ้อน
คลิ๊ก
         
31
ขออนุญาติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
คลิ๊ก
         
32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
คลิ๊ก
         
33
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
คลิ๊ก
         
34
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาตคม 2561
คลิ๊ก
         
35
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
คลิ๊ก
         
36
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
คลิ๊ก
         
37
ขออนุญาติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
คลิ๊ก
         
38
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
คลิ๊ก
         
39
ขออนุญาติอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คลิ๊ก
         
40
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิ๊ก
         
41
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
คลิ๊ก
         
42
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
คลิ๊ก
         
43
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
คลิ๊ก
         
44
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง
คลิ๊ก
         
45
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊ก
         
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอะวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
คลิ๊ก
         
47
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คลิ๊ก
         
48
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิ๊ก
         
49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยในสามัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์
คลิ๊ก
         
50
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊ก
         
51
ประกาศ ประกวดราคา
คลิ๊ก
         
52
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกเดินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและความแข็งแรงของร่างกายฯ
คลิ๊ก
         
53
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Oxygen pipeline ในหอผู้ป่วยในสามัญ พิเศษ และห้องจ่ายแก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊ก
         
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
คลิ๊ก
         
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
คลิ๊ก
         
56
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ
คลิ๊ก
         
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คลิ๊ก
         
58
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คลิ๊ก
         
59
เอกสารประกวดราคาซื้อ
คลิ๊ก
         
60
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
คลิ๊ก
         
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คลิ๊ก
         
62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
คลิ๊ก
         
63
เอกสารประกวดราคาจ้าง
คลิ๊ก
         
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Oxygen Pipeline
คลิ๊ก
         
65
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.63
คลิ๊ก
         
66
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.63
คลิ๊ก
         
67
แบบรายงาน สขร.1 เดือน มี.ค.63
คลิ๊ก
         
68
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.63
คลิ๊ก
         
69
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย.63
คลิ๊ก
         
70
แบบรายงาน สขร.1 เดือน เม.ย.63
คลิ๊ก
         
71
บันทึกรายผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.63
คลิ๊ก
         
72
แบบฟอร์มแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพ.ค.63
คลิ๊ก
         
73
แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ค63
คลิ๊ก
         
74
ประกาศพัสดุ
คลิ๊ก
         
75
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
คลิ๊ก
         
76
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ
คลิ๊ก
         
77
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯ
คลิ๊ก
         
78
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิ๊ก
         
79
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คลิ๊ก
         
80
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ
คลิ๊ก
         
81
แผนเงินบำรุง ปี 2564
คลิ๊ก
         
82
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ
คลิ๊ก
         
83
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ
คลิ๊ก
         
84
ประกาศจังหวัดนครปฐม ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
คลิ๊ก
         
85
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
คลิ๊ก
         
86
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย
คลิ๊ก
         
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
คลิ๊ก