วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมและฟื้นฟูสุขภาพโรคเรื้อรังที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ทำบุญสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 03/01/2556)          
คลิ๊ก
2
ประชุมวิชาการ P4P ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 25/03/2556)      
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
3
ทำบุญสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 10/04/2556)          
คลิ๊ก
4
กิจกรรมสวดมนต์พุทธบูชาวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 23/05/2556)          
คลิ๊ก
5
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ)เข้าตรวจสอบวัดคุณภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น(วันที่ 27-28/06-2556)          
คลิ๊ก
6
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานสาธารณสุข(พกส)(วันที่ 05-07/56)
คลิ๊ก
         
7
ประกาศรับย้ายเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่ งานเภสัชกรรมชุมชน โทร 034-961113-9 ต่อ 106
ภก. นาจ เข็มแข็ง ในวันและเวลาราชการ(วันที่ 05-07-56)
           
8
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(วันที่ 19-08-56)
คลิ๊ก
         
9
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 อายุ 18-45 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายทันตกรรม โทร 034-961113 ต่อ 124,125 (วันที่ 24/06/2558)            
10
องค์กรคุณธรรมใส่ใจประชาชนเข้าความโปร่งใส Ita (วันที่ 03/07/2560)            
11
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6-18 ก.ย. 2560 (วันที่ 08/09/2560)
คลิ๊ก
         
12
ประกาศรับสมัคร/รับย้ายบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติหรือเจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่งานประกันสุขภาพ 034-961115-9 ต่อ 109 หรือ 086-1661594 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (วันที่ 06/02/2561)            
13
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) (วันที่ 30/11/61)              
14
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 04/12/61)
คลิ๊ก
           
15
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน (วันที่ 04/12/61)              
16
การกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 28/12/61)              
17
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปังบประมาณ 2562 (วันที่ 04/01/62)
คลิ๊ก
           
18
แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วันที่ 23/01/62)              
19
มาตรการการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย (วันที่ 23/01/62)              
20
การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต (วันที่ 23/01/62)              
21
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น (วันที่ 13/02/62)            
22
แผนปฏิบัติการคปสอ. นครชัยศรี 62-64 (วันที่ 22/03/62)
คลิ๊ก
           
23
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (วันที่ 11/11/62)
คลิ๊ก
           
24
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (วันที่ 02/12/62)
คลิ๊ก
           
25
แผนเงินบำรุง ประจำปี 2563 (วันที่ 05/02/63)
คลิ๊ก
           
26
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 14/03/63)
คลิ๊ก
           
27
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
คลิ๊ก
           
28
ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 2
คลิ๊ก
           
29
การกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก