วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
ทำบุญสวัสดีปีใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น          
คลิ๊ก
2
ประชุมวิชาการ P4P ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น      
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
3
ทำบุญสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น          
คลิ๊ก
4
กิจกรรมสวดมนต์พุทธบูชาวันวิสาขบูชา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น          
คลิ๊ก
5
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(สรพ)เข้าตรวจสอบวัดคุณภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น          
คลิ๊ก
6
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานสาธารณสุข(พกส)
คลิ๊ก
         
7
ประกาศรับย้ายเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่ งานเภสัชกรรมชุมชน โทร 034-961113-9 ต่อ 106
ภก. นาจ เข็มแข็ง ในวันและเวลาราชการ
           
8
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
คลิ๊ก
         
9
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 อายุ 18-45 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายทันตกรรม โทร 034-961113 ต่อ 124,125            
10
องค์กรคุณธรรมใส่ใจประชาชนเข้าความโปร่งใส Ita            
11
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6-18 ก.ย. 2560
คลิ๊ก
         
12
ประกาศรับสมัคร/รับย้ายบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติหรือเจ้าพนักงานเวชสถิติจำนวน 1 ตำแหน่งสนใจติดต่อที่งานประกันสุขภาพ 034-961115-9 ต่อ 109 หรือ 086-1661594 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป            
13
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)              
14
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก
           
15
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน              
16
การกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น              
17
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปังบประมาณ 2562
คลิ๊ก
           
18
แนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ              
19
มาตรการการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย              
20
การประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต              
21
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น            
22
แผนปฏิบัติการคปสอ. นครชัยศรี 62-64
คลิ๊ก
           
23
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คลิ๊ก
           
24
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
คลิ๊ก
           
25
แผนเงินบำรุง ประจำปี 2563
คลิ๊ก
           
26
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คลิ๊ก
           
27
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
คลิ๊ก
           
28
ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบประเมินที่ 2
คลิ๊ก
           
29
การกำหนดมาตรการการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
คลิ๊ก
           
30
คู่มือการป้องกันการกระทำความผิด ฯ มาตรา 128
คลิ๊ก