วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"
ลำดับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนิดเอกสาร(Download/view)
หัวข้อ
1
รายงานการประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2560
คลิ๊ก
         
2
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2560
คลิ๊ก
         
3
รายงานการประชุม วันที่ 9 มกราคม 2561
คลิ๊ก
         
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2561 9 มกราคม 2561
คลิ๊ก
         
5
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 3/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
คลิ๊ก
         
6
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 3/2561 12 มีนาคม 2561
คลิ๊ก
         
7
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 4/2561 4 เมษายน 2561
คลิ๊ก
         
8
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 5/2561 8 พฤษภาคม 2561
คลิ๊ก
         
9
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 6/2561 19 มิถุนายน 2561
คลิ๊ก
         
10
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 7/2561 3 กรกฏาคม 2561
คลิ๊ก
         
11
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 7/2561 7 สิงหาคม 2561
คลิ๊ก
         
12
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 9/2561 11 กันยายน 2561
คลิ๊ก
         
13
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 10/2561 5 ตุลาคม 2561
คลิ๊ก
         
14
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 11/2561 9 พฤศจิกายน 2561
คลิ๊ก
         
15
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 1/2562 11 มกราคม 2562
คลิ๊ก
         
16
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2562 6 กุมภาพันธ์ 2562
คลิ๊ก
         
17
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 3/2562 14 มีนาคม 2562
คลิ๊ก
         
18
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 9/2562 9 กันยายน 2562
คลิ๊ก
         
19
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 10/2562 3 ตุลาคม 2562
คลิ๊ก
         
20
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 11/2562 4 พฤศจิกายน 2562
คลิ๊ก
         
21
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 12/2562 9 ธันวาคม 2562
คลิ๊ก
         
22
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 1/2563 3 มกราคม 2563
คลิ๊ก
         
23
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
คลิ๊ก
         
24
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
คลิ๊ก
         
25
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นวาระพิเศษ 9 เมษายน 2563
คลิ๊ก
         
26
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 6/2563 10 มิถุนายน 2563
คลิ๊ก
         
27
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 7/2563 10 กรกฎาคม 2563
คลิ๊ก
         
28
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 8/2563 4 สิงหาคม 2563
คลิ๊ก
         
29
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 9/2563 9 กันยายน 2563
คลิ๊ก
         
30
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 10/2563 5 ตุลาคม 2563
คลิ๊ก
         
31
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 11/2563 3 พฤศจิกายน 2563
คลิ๊ก
         
32
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 12/2563 7 ธันวาคม 2563
คลิ๊ก
         
33
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 1/2564 12 มกราคม 2564
คลิ๊ก
         
34
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
คลิ๊ก
         
35
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 3/2564 3 มีนาคม 2564
คลิ๊ก
         
36
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 4/2564 19 เมษายน 2564
คลิ๊ก
         
37
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 10/2564 15 ตุลาคม 2564
คลิ๊ก
         
38
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 2/2565 27 ธันวาคม 2564
คลิ๊ก
         
39
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ครั้งที่ 3/2565 17 มกราคม 2565
คลิ๊ก