วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น "เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศในระดับประเทศ ด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน ด้วยการแพทย์ผสมผสาน"

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ

สถานที่ตั้ง
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก  
เยื้องกับห้องบัตรลักษณะเป็นห้องกระจกสังเกตุได้ง่าย

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยบริการให้ความช่วยเหลือแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
คลี่คลายปัญหาในเรื่องหลักประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาต่างๆ
ให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ
คลี่คลายปัญหาความกังวนใจ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้รับบริการ

การให้บริการ
1.ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ
2.ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการ
3.ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการ
4.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไข นำมาสู่การพัฒนาระบบบริการ
5.แก้ไขปัญหาจากการที่ประชาชน ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ
6.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
2.บันทึกข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบ Datacenter ของ สปสช.
3.ประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
4.ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการใช้สิทธิ์ การรักษาแก่ผู้มารับบริการและประชาชน
5.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แนวทางแก้ไขตามข้อร้องเรียน
6.ประสานส่งต่อข้อมูล โครงการต่างๆ
7.ประสานเรื่องการรับ-ส่งผู้ป่วยและการหาเตียง
8.ประสานงานทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มารับบริการ
กรณีไม่มีเอกสารไดๆมาแสดง
9.งานรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
   -ผู้รับบริการเสียหายจากการให้บริการ สาธารณสุข(มาตรา ๔๑)
   -ผู้ให้บริการเสียหายจากการให้บริการ สาธารณสุข(มาตรา ๑๘(๔))

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.มีที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหาจากการรับบริการ
2.ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์
3.ได้รับความอุ่นใจจากรับบริการ