1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม