1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน