ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นประจำปี 2566


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

3.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

4.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นประจำปี 2567


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

3.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)